Νόμοι – Υπουργικές Αποφάσεις -Εγκύκλιοι

Διαχείριση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για την διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων του Ν.3869/2010 όπως ισχύει συμπεριλαμβάνοντας στη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων τις βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Κατέβασε την Εγκύκλιο Στείλτο σε ένα φίλο

Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση την οποία απαιτούσε το άρθρο 33 του νόμου 4368/2016, βάση τη οποίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την  Παροχή Υπηρεσιών Υγείας στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Κατέβασε το ΦΕΚ Στείλτο σε ένα φίλο

Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Σύμφωνα με το άρθρο 33 νόμου 4368/2016: Ανασφάλιστοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας και δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Κατέβασε το ΦΕΚ Στείλτο σε ένα φίλο

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016 για τις συντάξεις ασφαλιστικών φορέων

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για όσους λαμβάνουν σύνταξη μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, το επίδομα συζύγου εξακολουθεί να συγκαταβάλλεται με τη σύνταξη σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις έως 31.12.2018. Από την 1.1.2019 και εντεύθεν καταβάλλεται παροχή κατά τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του παρόντος.

Κατεβάστε το ΦΕΚ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
17/5/2019

Το σύνολο των οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, υπάγονται σε ρύθμιση, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Κατέβασε το ΦΕΚ